Học Phí

Học Phí/Chi Phí Chung

Học phí và các chi phí chung cho 2 năm học (24 tháng)
Năm Học Năm Thứ Nhất Năm Thứ 2
Học Phí
(Đã bao gồm phụ phí)
610,000円 430,000円
Phương Thức Đóng 1 lần 1 lần(cuối tháng 2)
*Chú ý khi đóng học phí cho năm thứ nhất (610,000 Yen): Đóng học phí trong vòng 10 ngày sau khi nhận giấy báo trúng tuyển. Học phí sau khi đóng sẽ không được hoàn trả.

 

≪Năm Thứ Nhất≫
Phí Nhập Học 180,000円
Học Phí 340,000円
Phí Trang Thiết Bị 60,000円
Phí Tài Liệu/Sự Kiện 30,000円
Tổng 610,000円

 

≪Năm Thứ 2≫
Học Phí 340,000円
Phí Trang Thiết Bị 60,000円
Phí Tài Liệu/Sự Kiện 30,000円
Tổng 430,000円