Kinh Doanh - 国際ビジネス本科

 

Kinh Doanh - 国際ビジネス本科
Sỹ số : 36 sinh viên

 Giúp sinh viên có kiến thức vững vàng để trở thành những nhân tốt chủ chốt của công ty trong tương lai, khoá học trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống kinh doanh, hệ thống tiền tệ. Qua đó cũng giúp sinh viên có kiến thức để vượt qua các kỳ thi chứng chỉ như “ビジネス検定” hay là “ワープロ検定”. Ngoài ra, các kỹ năng về máy tính, mậu dịch thương mại cũng được chú trọng tới nhằm mục đích giúp sinh viên thích ứng nhanh với môi trường toàn cầu hoá.

≪Lớp học≫
Buổi sáng:   Thứ 2 – Thứ 6      9:00 – 12:50
                (Sáng)Thứ 7  10:00 – 12:50

Buổi chiều:   Thứ 2 – Thứ 6   13:30 – 17:20
                (Chiều)Thứ 7  13:30 – 16:20

Thời Khoá Biểu
Ngành【国際ビジネス本科(2年制)1年時の場合】
 
9:00~ 9:50
13:30~14:20
国際貿易論 ビジネス実務論 起業ビジネス論

簿記演習

マーケティング論
10:00~10:50
14:30~15:20
実践英語 ビジネス実務論 起業ビジネス論 法律実務論

マーケティング論

3限 11:00~11:50
15:30~16:20
IT基礎B 簿記原理 日本語検定対策 日本語検定対策 IT基礎A
4限 12:00~12:50
16:30~17:20
IT基礎B 簿記原理 日本語検定対策 日本語検定対策

IT基礎A